ГУМИГУМИ ДИСТРИБУТОРИДИСТРИБУТОРИ СЪВЕТИСЪВЕТИ

Устойчива мобилност

ВЪВЕДЕНИЕ

INTRODUCTION

В момента има близо 800 милиона превозни средства по пътищата в цял свят – цифра, която може да се удвои до 2030 година. Този динамичен растеж поражда редица неотложни въпроси в области като здравето и безопасността, икономията на енергия и суровини, опазването на околната среда и качеството на живот, които изискват незабавни решения. В един отворен свят хората искат да имат възможност да пътуват не само колкото се може повече, но и колкото се може по-комфортно. В същото време нарастването на населението води до значително нарастване на товарния транспорт.

НАШИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

OUR CHALLENGES

Световният бизнес съвет за устойчиво развитие обединява близо 200 световни компании, които споделят идеята за устойчиво развитие. Като член в този съвет от 2001 г, Michelin, взе участие в работата по Проекта за устойчива мобилност (ПУМ), който преследва следните 7 цели:

Запознайте се с нашите 7 цели

 • Цел 1: Намаляване на местното замърсяване, свързано с транспорта, до ниво, което не представлява сериозна заплаха за общественото здраве в световен мащаб.
 • Цел 2: Намаляване на емисиите на парникови газове (ПГ), свързани с транспорта, до приемливи нива.
 • Цел 3: Значително намаляване на броя на смъртните случаи и нараняванията, свързани с пътно-транспортни произшествия, в световен мащаб.
 • Цел 4: Намаляване нивото на шума, свързано с транспорта.
 • Цел 5: Намаляване на обема на трафика.
 • Цел 6: Намаляване на различията в мобилността, които съществуват в рамките на всяка страна, както и между най-богатите и най-бедните страни.
 • Цел 7: Повишаване на мобилността на населението, както в развитите, така и в развиващите се страни.

НАШИТЕ ОТГОВОРИ

OUR ANSWERS

За постигането на 7-те цели, посочени в Проекта за устойчива мобилност, Michelin създаде списък с 10 ангажимента

Запознайте се с нашите 10 ангажимента

 1. Отговорно представяне на нашите продукти и услуги
 2. Условия на труд в нашите заводи
 3. Разнообразие в нашите екипи
 4. Интегриране в обществото
 5. Изграждане на отношения с доставчици
 6. Управление на риска
 7. Управление на нашите обекти съобразено с екологията
 8. Контрол на въздействието на нашите гуми върху околната среда
 9. Рециклиране на излезли от употреба гуми
 10. Нашият принос към по-устойчива мобилност
Научете повече за нашата глобална Програма за устойчива мобилнос