Търсене на гума
Намерете дистрибутор

ОФИЦИАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ

ЗАКОНОВО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНТЕРНЕТ САЙТ

Този сайт е изготвен от : 
МИШЛЕН БЪЛГАРИЯ ЕООД,
София, 1202, район „Оборище” 1202, ул. „Сердика” № 23
ЕИК 202823995

Моля прочетете внимателно настоящото законово уведомление.  

Дружествата от групата Michelin съществуват законно и независимо, и са самостоятелни юридически лица. С цел да улесним предаването на информацията, представена в Сайта, могат да бъдат използвани следните понятия : „Michelin“,  „Групата“, „група Michelin“, и „ние“ ; те се използват за да обозначат всички дружества от групата Michelin, които упражняват самостоятелно тяхната дейност.

Член 1.   ПРЕДМЕТ

Настоящото уведомление има за цел да определи условията и начините, при които Michelin предоставя на Ваше разположение Сайта и условията, при които Вие имате достъп до него и го използвате. Всяко свързване със Сайта е подчинено на спазване на настоящото законово уведомление, като Michelin си запазва правото да го променя и актуализира постоянно. Достъпът до Сайта и неговото използване изискват приемане на настоящото законово уведомление и вашето съгласие относно практиките на Michelin в областта на личните данни. 

Член 2.     ДОСТЪП ДО САЙТА

Michelin се стреми да поддържа Сайта достъпен, като в противен случай не носи отговорност. За целите на поддръжката, актуализирането или поради друга причина от технически или юридически характер, достъпът до Сайта може да бъде прекъснат или преустановен. Michelin не носи отговорност за такива прекъсвания и за последствията, които биха могли да произтичат за Ваша сметка.

Вие се задължавате да не използвате Сайта по неправомерен начин, и по-конкретно интерактивните услуги или частта онлайн продажби, ако такива услуги съществуват. 

Член 3.     ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Съдържанието (а именно и неограничително информацията, текстовете, графиките, данните, изображенията, снимките, визуалните символи, видео и аудио материали, както и формата на всички тези елементи и на самия Сайт) са защитени с авторско право и/или право на интелектуална собственост. Това съдържание е изключителна собственост на неговите съответни издатели. Всяко частично или пълно копиране, възпроизвеждане, представяне, експлоатиране, адаптиране, преправяне, изменение, превод, разпространение на съдържанието, принадлежащо на Michelin или на трето лице, предоставила правата на Michelin, по какъвто и да било начин, е незаконно с изключение на ограничителните права, които Ви се предоставят в Член 4 по-долу, и/или на личното копие, запазено за употреба от копиращото лице. Съдържанието, представено в този Сайт може да бъде променяно без предварително уведомление и е предоставено на разположение без изрична или мълчалива гаранция, които дава право на обезщетение. Съдържанието е защитено с copyright © 1997-2010 Michelin или copyright на неговите партньори. Логата са  запазена марка. 

Член 4.     ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО 

Поправката или изменението на съдържанието или неговото използване с цел, различна от разрешената, съставляват нарушаване на правата на собственост на Michelin или на трети лица. 
При горепосочените ограничения, Michelin Ви дава правото да изтегляте и разпространявате съдържанието (i),  когато изтеглянето е на разположение (ii), не е свързано с търговски цели (iii) и е добронамерено и (iv), като се запазва невредима информацията за собственост и датата на публикуване на съдържанието, ако такава информация съществува. Това право не трябва да бъде тълкувано като лиценз на марка или на лого. 

Член 5.     ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

За кореспонденция с Michelin по електронната поща, Вие трябва да попълните предложените в Сайта формуляри за електронна поща. Отговорите, формулирани от Michelin в електронната поща, както и достъпът до Сайта и до съдържанието, не могат да съставляват доказателство за упражняване на рекламна, промоционална или търговска дейност на територията на държавата, в ползвателя.

Член 6.     ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ 

В най-общ смисъл, Вие можете да посещавате нашия Сайт без да е необходимо да разкривате Вашата самоличност и да предоставяте лична информация. При все това, Michelin има право да поиска от вас определени сведения, като например, за да отговори на Ваше запитване, да Ви предостави услуга, да обработи поръчка или за маркетингови цели. 
Събраните чрез нашия Сайт данни са предназначени за Michelin и за неговите избрани партньори и/или доставчици.

За да Ви предложи най-качествена услуга, Michelin събира анонимни данни относно Вашето посещение (посетени страници, дата и час на посещение…). Michelin може да си служи с Вашите данни, за да анализира тенденции или изготвя статистики и мерки за посещаване на Сайта. Ние Ви информираме, че  имате право да се протипоставите на регистрирането на тези “бисквитки”. Ако обаче решите да се откажете от бисквитките, Вие няма да имате достъп до някои части на нашия Сайт. 

Относно личните данните, които ще трябва да ни предоставите, Вие имате право на достъп до тях, да ги промените и премахнете, съгласно българския Закон за защита на личните данни. 
Освен това, Вие можете да се противопоставите безплатно на събирането и обработването на Вашите данни от Michelin. Вие имате и право на възражение спрямо използването на Вашите данни за директен маркетинг, и по-конкретно с търговска насоченост, съгласно Закона за електронната търговия. 

За упражняване на тези права, достатъчно е да ни изпратите писмо на следния адрес : 

Manufacture Française des Pneumatiques Michelin
Service Consommateurs Michelin
Place des Carmes-Déchaux
63040 CLERMONT-FERRAND CEDEX 9

Нашият Сайт може да съдържа връзки към други сайтове. Информираме Ви, че Michelin предоставя Вашите лични данни на тези сайтове. И Ви предупреждаваме, че когато напускате нашия Сайт, можете да бъдете подложени на други практики, свързани със защитата на лични данни, върху които Michelin не упражнява никакъв контрол и за които не носи отговорност.
За повече информация, прочетете практиките на Michelin, свързани с  Личните данни.

Член 7.     ГАРАНЦИЯ И ОТГОВОРНОСТ

Съдържанието, разпространявано в Сайта, се предлага « в реално състояние », без изрична или мълчалива гаранция. Michelin си запазва правото да променя, коригира, съкращава и /или премахва съдържание или достъпа до Сайта, във всеки момент и без предупреждение. Michelin не носи отговорност в случай на зараза на Вашето компютърно оборудване вследствие на разпространение на вирус или други компютърни зарази. Необходимо е да вземете всички мерки за защита на Вашето компютърно оборудване. 

В никакъв случай Michelin, неговите служители, доставчици или партньори, посочени в Сайта, не могат да бъдат държани отговорни за действие с договорна или наказателна отговорност или за всяко друго действие, за пряка или косвена вреда, от всякакъв характер или за финансова или търговска щета, произтекла от използването на Сайта или от която и да било информация, съдържаща се в него. 

Стриктно се забранява поставянето на връзка към неправомерно съдържание, както е определено в член Error! Reference source not found.. Сайтът може да съдържа обикновено или сложни връзки към сайтовете на партньорите на Michelin или на трети лица, като за сложните връзки се изисква тяхното разрешение. Michelin не упражнява никакъв контрол върху тези сайтове и вследствие не носи отговорност за тяхната достъпност, значение, разположение, съдържание, реклама, продукти и/или услуги, налични в или от тази сайтове. Michelin не носи отговорност за дирекни или косвени вреди, които биха могли да възникнат при достъп или използване на сайт на партньор или поради неспазване на  подзаконовата уредба от този  сайт. 

Член 8.     СЪДЕБНА КОМПЕТЕНЦИЯ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Всеки спор относно Сайта или настоящото законово уведомление се отнася до съда в Клермон-Феран, който ще го разглежда по същество и анализира съгласно френското законодателство по същество, независимо от правилата за конфликт на закони. Използването на Сайта представлява изричното съгласие на ползвателя за прилагането на настоящата клауза. В случай, че някоя от клаузите на това законово уведомление бъде счетена за незаконна, недействителна или неприложима, то ще се смята, че тя не е част от уведомлението и не засяга валидността или прилагането на другите разпоредби.

Сайтът е изготвен от  : Manufacture Française des Pneumatiques Michelin

Директор публикация  : Клер Дорлан - Клозел

Адрес : 

Microsoft Ireland Operations Ltd.
One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown,
Dublin 18, D18 P521,
Ireland
+353 1 7063476

Член 9.    Декларация за ограничена отговорност на Google Преводач

ТАЗИ УСЛУГА МОЖЕ ДА СЪДЪРЖА ПРЕВОДИ, ОСЪЩЕСТВЕНИ ОТ GOOGLE. GOOGLE НЕ ДАВА НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕВОДИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО КАКВИТО И ДА БИЛО ГАРАНЦИИ ЗА ТОЧНОСТ И НАДЕЖДНОСТ, КАКТО И КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА КОМЕРСИАЛНОСТ, ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И НЕНАРУШЕНИЕ НА ПРАВА. 

Част от съдържанието на раздела "Оценки и отзиви" в нашата интернет страница е преведена за Ваше удобство с помощта на софтуер за превод, предоставен от Google Преводач. Бяха направени разумни усилия за осигуряването на точен превод. Въпреки това, машинният превод не е съвършен, нито е предназначен да замени човешките преводи. Преводите са предоставени като услуга за потребителите на интернет страницата на Michelin и се предоставят "във вида, в който са". Не се предоставя каквато и да било гаранция, пряка или косвена, по отношение на точността, надеждността или правилността на всички преводи, извършени от изходния на всеки друг език. Част от съдържанието може да не е преведено точно поради ограниченията на софтуера за превод. 
За официален текст се счита български версия на интернет страницата. Евентуалните несъответствия или разлики в превода не са обвързващи и нямат правно действие за целите на съответствието или правоприлагането. Ако възникнат някакви въпроси относно с точността на информацията, съдържаща се в преведената интернет страница, моля, направете справка с български версия на страницата, която се счита за официална.