Търсене на гума
Намерете дистрибутор

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО РИСКОВЕТЕ ОТ ВЪЗНИКВАНЕ НА ПОЖАР, ПРЕДИЗВИКАН ОТ АВТОМОБИЛНИ ГУМИ

Какви са основните рискове от възникване на пожар, предизвикан от автомобилните гуми? Как да ги избегнем? Какви са мерките, които трябва да бъдат предприети в случай на извънредна ситуация? Разберете повече.

ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ ОТ ВЪЗНИКВАНЕ НА ПОЖАР

 • При нормални условия на употреба и съхранение, автомобилните гуми не са особено огнеопасни.

 • Автомобилните гуми не са лесно запалими. За да започне екзотермична реакция е необходим силен източник на запалване (виж параметрите на запалимост в приложението).

 • Гумите горят с отделяне на интензивна топлина и гъст черен дим, съдържащ основно въглеродни оксини, въглеводороди (особено полициклични ароматни въглеводороди), азотни оксиди, халогенирирани киселини и големи количества сажди и неизгорели частици. Понякога при горенето на автомобилни гуми се отделят и нефтосъдържащи смеси.

 • Съставът на отделяният дим при горенето варира в зависимост от количеството на подавания кислород (на открито, в затворени пространства, в недостатъчно проветриво или прекалено проветриво помещение) или климатичните условия (вятър, мъгла, дъжд, външна температура, ...)

 • Количеството дим, отделян при горенето на автомобилни гуми, може бързо да влоши видимостта. В затворени пространства (като например, тунели на метрото, перони и метростанции), пожарът може да влоши и качеството на атмосферния въздух.

 • Гумите, при които е използвана технологията “Michelin Acoustic®”, съдържат ивица от полиуретанова пяна във вътрешността си с цел намаляване на шума, издаван при търкаляне. Поведението на тези гуми в случай на пожар е по-особено. “Акустичните” гуми горят по-бързо от стандартните и отделят много голямо количество дим (в най-лоши случай, при около 300°C, един килограм полиуретанова пяна може да отдели повече от две хиляди кубични метра плътни, токсични и запалими газове).

Физико-химични параметри на автомобилните гуми в лабораторни условия

 • Пламна температура: 288 °C

 • Температура на самозаплаване: 315 °C

 • Топлина на изгаряне: между 24 и 30 Mj/kg, в зависимост от гамата и състава на гумите.

Превантивни мерки за пожарна безопасност

 • Съхранявайте гумите при постоянни условия, в хладни, сухи и добре проветрени помещения, далеч от открит огън и източници на топлина.  По-специално, в непосредствена близост до тях не трябва да се извършват “огневи” работи” (заваряване, шлайфане, рязане и др.), без подходящо предпазно оборудване.  Избягвайте влизането на автомобилните гуми в пряк контакт с горещи повърхности (включително отоплителни тръби или радиатори).

 • Забрана за тютюнопушене в близост до помещенията за съхранение на гуми.

 • Съхранявайте автомобилните гуми далеч от химикали, включително разтворители, петрол, дизелово гориво, масла, смазочни материали (грес), киселини и дезинфектанти.

 • Поведението на гумите при пожар, и по-специално на гумите с технологията на  Michelin® Acoustic (бързо разпространение на огъня, отделяне на големи количества газове), налага да се гарантира наличието на всички средства за евакуация на персонала от складовите помещения. Препоръчва се провеждането на редовни евакуационни тренировки.

 • Съхраняването на автомобилни гуми в подземни помещения не е препоръчително.

 • Избягвайте съхранението на гуми Michelin® Acoustic в подземия или на първия етаж. Същото се отнася и за съхраняването им на приземни етажи, ако в сградата има етажи или подземия, при които съществува риск от задимяване. 

 • Използвайте автомобилните гуми при условията, за които са предвидени. Извършването на огневи работи по колелото или в близост до гуми под налягане водят до сериозни инциденти.  Високите температури водят до повишаване на налягането в гумите, което може да доведе до “пръсването” им.  Съхранявайте гумите възможно най-далеко от потенциални източници на топлина.

Правила за действие при пожар

 • Основните пожарогасителни агенти са водя и големи количества пяна.  В началото на пожара може да се използва сух химически прах за подтискане на пламъците като в последствие се продължава с вода или евентуално пяна.

 • Нагрятите гуми следва да бъдат охладени от разстояние (минимум 5-10 м), за да се избегнат последиците от ударната вълна и евентуални наранявания от летящи парчета,тъй като термичният шок може да доведе до “пръсването” им. Имайте предвид, че при запалване на индустриални гуми, трябва да се прилагат специални протоколи за безопасност.  Вижте съответния технически информационен лист.

 • Нагрятата от пламъци гума акумулира голямо количество топлина. Съответно съществува голяма вероятност от повторното ѝ възпламеняване.  Наблюдавайте загасените вече гуми в продължение на няколко часа след пожара и охлаждайте непрекъснато. Липсата на пламъци не означава, че пожарът е потушен.

 • При потушаване на пожара, използвайте автономен дихателен апарат.

Избягвайте вдишването на дим.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Настоящият документ съдържа информация за рисковете, свързани с автомобилните гуми, при използването им по предвидения начин.  Документът се основава на данните, налични към момента на изготвянето му и се отнася до основните типове гуми, предназначени за:  пътнически, лекотоварни, тежкотоварни, двуколесни, селскостопански, самолетни, земекопни и минодобивни , състезателни и метро превозни средства, включително и за гумите с технология “Michelin® Acoustic”. Техническите информационни листове  могат да включват допълнителни предпазни мерки, в зависимост от гамата на гумите и тяхната употреба (например гуми за минодобивни машини)

Дата на създаване: ноември 2022 г